Picture: 1093 Apotomis betuletana 04

1093 Apotomis betuletana 04 Copyright: Terry Box, 7 Jul 2017

Title: 1093 Apotomis betuletana 04 
Credit: Terry Box, 7 Jul 2017 
Permalink: Link 
Subject: Apotomis betuletana  
Location: SE4981: Kilburn  

 

Copyright © T A Box